Měření emisí

Měření malých zdrojů znečišťování (do 200 kW) v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb.

Na základě vydaného zákonu č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší je povinností právnických a fyzických osob omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek. Účinnost zákona nabyla dne 1.6.2002. Povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování:

  • oznámit příslušnému orgánu obce stacionární zdroj znečišťování (tuhá paliva od 15 do 200 kW, plynná a kapalná paliva od 11 do 200 kW)
  • zajistit prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek ve lhůtě 1x za 2 roky

Povinnosti se nevztahují na provozovatele malých stacionárních znečišťujících zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.